Povodňový plán Olomouckého kraje

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Povodí Moravy s.p.: www.pmo.cz
Český hydrometeorologický ústav: www.chmi.cz
Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje: www.izsol.cz
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje: www.hzsol.cz
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje: www.zzsol.cz
Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz
Ministerstvo životního prostředí ČR: www.env.cz
Ministerstvo zemědělství ČR: www.mze.cz
Ministerstvo místního rozvoje ČR: www.mmr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Legislativa Metodický pokyn MŽP č. 10/98 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení  technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
 Metodický pokyn MŽP č. 11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných  hrázích
 Metodický pokyn MŽP č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany  území pod vodním dílem před zvláštní povodní
 Metodický pokyn MŽP č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a  předpovědní povodňové služby
 Metodický pokyn MŽP č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti  přehrad za povodní
 Metodický pokyn MŽP č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních  povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
 Odborné pokyny pro provádění hlásné povoďnové služby
 Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou  pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o poj
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky
 Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých  zákonů
 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně  některých souvisejících zákonů
 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů


K prohlížení PDF souborů je třeba mít nainstalovaný Acrobat Reader.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).

K prohlížení DOC souborů je třeba mít nainstalovaný Word View.
Pokud jej nemáte, stáhněte si jej zde (26 MB).